Persoonlijk, behulpzaam en professioneel

Bereikbaarheid Huisartspraktijk de Meeuwen

Van 8.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur kunt u bellen voor afspraken en herhaalrecepten. Voor herhaalmedicatie kunt u 24 uur per dag het antwoordapparaat inspreken. Spreek hierbij duidelijk uw naam en geboortejaar in, en de medicatie die u graag op herhaalrecept wilt halen.

Spoedgevallen:

voor spoedgevallen is de praktijk de hele dag bereikbaar via het hoofdnummer (050) 313 41 02 keuzetoets 1, 

of op (050) 311 20 90.


Telefonisch spreekuur:
van 13.00 tot 13.30 uur.

Middagpauze assistente:
tussen 12.30 en 13.30 uur.

Avond, nacht en weekend
's Avonds, 's nachts en in de weekenden wordt er waargenomen door de Doktersdienst: 0900 9229.

Huisartspraktijk De Meeuwen in Groningen staat altijd voor u klaar

Huisartspraktijk De Meeuwen biedt reguliere huisartsenzorg. Bij Huisartspraktijk de Meeuwen kunt u terecht bij de huisartsen de heer Niewold en mevrouw Hoekstra. Onze praktijkassistentes Tugba en Evelien zijn uw eerste aanspreekpunt. Zij regelen onder meer de afspraken en herhaalrecepten. Zij kunnen uitstrijkjes doen in het kader van het bevolkingsonderzoek en ze behandelen wratten. Daarnaast hebben we in onze praktijk een GGZ-psycholoog, mevrouw Schilt, bij wie u een afspraak kunt maken via de assistente.  Verder is er een praktijkverpleegkundige voor de begeleiding van onder meer diabetespatiënten en patiënten met een verhoogd risico op hart en vaatziekten.

We doen er alles aan om de zorg te verbeteren. Suggesties en verbeterpunten zijn altijd welkom. Bij de assistente is een evaluatieformulier te verkrijgen waarop u uw oordeel en ideeën kwijt kunt. Mocht er onverhoopt een klacht zijn dan is ook daarvoor de gelegenheid die te deponeren. Intern: u kunt daarvoor terecht bij de assistente, zij heeft daarvoor formulieren. En zo nodig extern: de praktijk is aangesloten bij een klachtencommissie: https://www.skge.nl/patienten
Alles zal gebruikt worden om de service en de zorg te verbeteren.


zomervakantie 3  t/m 25 augustus.

kerstvakantie 30 december t/m 3 januari.


Uw persoonsgegevens en uw privacy in huisartspraktijk De Meeuwen:


Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Huisartsenpraktijk De Meeuwen

In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

Huisartsenpraktijk De Meeuwen is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld: alleen voor zorgverlening en voor doelmatig beheer en beleid.

Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze web-site.

Alle medewerkers binnen Huisartsenpraktijk De Meeuwen hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

U heeft als betrokkene de volgende rechten:

Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Mocht u van een van deze rechten gebruik willen maken, bespreek dat dan met ons.

Gegevens patiënt

De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Huisartsenpraktijk De Meeuwen hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

Uitwisseling gegevens

Omdat we het landelijk schakelpunt (LSP) nog niet helemaal vertrouwd vinden waar het gaat om de bescherming van uw privacy, en de Tweede Kamer het werken daarmee vooreerst nog niet heeft goedgekeurd, werken wij niet met het LSP.
Wel kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.
Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe huisarts worden overgedragen. Beide huisartsen moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek

Huisartspraktijk De Meeuwen
Barkmolenstraat 38
9723DJ Groningen


KvK
2059088

Contactgegevens
T: (050) 313 41 02
F: 050 318 20 51
@: demeeuwen@ezorg.nl

Schrijf u in bij Huisartspraktijk de Meeuwen in Groningen.
Bel (050) 313. 41 02